همایش ملی آینده پژوهی فرهنگی

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس و حمایت دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار می نماید:

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۶ کد : ۶۰۲۱ معاونت فرهنگی عمومی تاپ خبر
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس و حمایت دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار می نماید:

( ۷ )