گروه ریاضی و انفورماتیک

تعداد بازدید:۱۳۴۷

گروه پژوهشی انفورماتیک
جهاد دانشگاه تربیت مدرس
پروژههای انجام شده و مشارکتهای تخصصی
در سازمانهای دولتی و خصوصی Private Cloude راه اندازی
Xaapi راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در بستر
(SSO) راه اندازی سامانه های دسترسی متمرکز
Open-ID مشاوره فنی در زمینه سامانه های احراز هویت یکپارچه مبتنی بر
و مدیریت رویداد Log در مدیریت BigData توسعه راهکارهای پیشرفته برای پشتیبانی از
مشاوره فنی در زمینه طرحهای کلان بازمهندسی سامانه های نرم افزاری
به زیر ساخت کلیدی عمومی در شرکت ملی نفت EORG تجهیز سامانه اتوماسیون اداری
تدوین طرح امنیتی انتشار سامانه کاربردی حساس در محیط اینترنت در شرکت ملی نفت
در کنتر هوشمند شرکت ملی گاز IOT تدوین خط مشیهای امنیتی
تدوین طرح کلان زیرساخت کلید عمومی در سازمانهای:
— ثبت اسناد و املاک کشور
— بانک مسکن
— مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
طرح سامانه مدیریت توکن شرکت فاوا نصب صبا کیش
تجارب تحقیقاتی
بررسی کاربرد زیر ساخت کلید عمومی در مدیریت شناسایی هویت
کاربرد زیر ساخت کلید عمومی در امنیت و اینترنت اشیاء (پژوهشکده امنیت دانشگاه شاهد)