مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت فرهنگی


معاونت فرهنگی

فعالیت فرهنگی درجهاددانشگاهی از نخستین روزهای شکل‌گیری این نهاد آغاز شده وطی سه دهه فعالیت، کارنامه ای درخشان از طرح‌ها و برنامه‌های بدیع و موثر فراهم شد. از همان ابتدا جهاددانشگاهی برمبنای اهداف خود و با عنایت به مفاد اساسنامه ...