کانون گردشگری ومحیط زیست

تعداد بازدید:۱۱۰۵

اساسنامه مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران

مقدمه

به منظور شناساندن هرچه بیشتر ارکان و مظاهر پرشکوه تمدن و فرهنگ میهن اسلامی به نسل جوان و به ویژه دانشجویان کشور که مآلاً به شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های علمی- فرهنگی این نسل منجر می‌گردد، جهاددانشگاهی براساس دو دهه تجربه و دستاوردهای فرهنگی خود، اقدام به تأسیس “مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران” می‌نماید.

فصل اول؛ کلیات

ماده 1– تعریف: مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی که براساس اولویت‌های فرهنگی کشور و به منظور برنامه‌ریزی و تدوین و اجرای برنامه‌های سیاحتی و زیارتی و انجام فعالیت‌های ویژه گردشگری برای دانشجویان در ابعاد فرهنگی، آموزشی و علمی تشکیل می‌گردد. “مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران” که در این اساسنامه از این پس با عنوان “مرکز” از آن نام برده می‌شود، دارای تشکیلات مرکزی در تهران و شعب مختلف در مناطق دانشگاهی سراسر کشور خواهد بود.

ماده 2– هدف: هدف از تأسیس مرکز، تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی تشکیلاتی در فعالیت‌های فرهنگی در امر گردشگری دانشجویان، اهتمام و اقدام به شناساندن مواریث، سنن و آثار مذهبی، تاریخی و ملی در عرصه‌های مختلف، ارائه الگوهای جدید در برنامه‌های فرهنگی و سیاحتی، تقویت روحیه جمع‌گرایی و فعالیت‌های گروهی در میان دانشجویان، آشنایی با دستاوردهای مثبت تاریخی، ملی و فرهنگی سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور برقراری تبادل و تعامل صحیح و مثبت فرهنگی با آنها است.

ماده 3– وظایف:

1-انجام سیاستگذاری متمرکز و ایجاد هماهنگی تشکیلاتی در فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان در حوزه گردشگری

2-شناخت نیازهای دانشجویان کشور و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب و مساعد برای شکوفایی شخصیت علمی و عقیدتی آنان.

3- طراحی و تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب به منظور شناخت جامع از سرزمین‌هایی که فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران در آن جلوه یافته است.

4-ایجاد ارتباط با مجامع و نهادهای فعال در امر گردشگری به منظور بهره‌مندی از تجربیات آنان و انجام فعالیت‌های مشترک.

5- شناساندن فرهنگ عمومی مناطق مختلف کشور به دانشجویان و بازشناسی وجوه مثبت آداب آیینی و بومی بکر و فرهنگ‌ساز نواحی گوناگون ایران.

6- ایجاد شرایط مناسب جهت ارتباط فعال قشر دانشگاهی جوان و خلاق با فرهیختگان سایر ملل و تحکیم پیوند مودت و تقویت همبستگی با مسلمانان جهان.

7- برپایی نمایشگاه‌هایی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و جاذبه‌های گردشگری علمی و  فرهنگی ایران.

8- برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی با حضور استادان و ایران‌شناسان برجسته داخلی و خارجی در رابطه با معرفی مراکز فرهنگی کشور، بازشناسی تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف ایران و بررسی راهکارهای اشاعه و ترویج فرهنگ گردشگری و ایرانگردی با بهره‌گیری از جاذبه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری.

9- برگزاری نشست‌هایی میان دانشجویان ایرانی و دانشجویان دیگر کشورها به منظور تبادل اطلاعات تاریخی و فرهنگی و آشنایی متقابل با جاذبه‌های گردشگری سایر کشورها.

10-ایجاد پایگاه رایانه‌ای درخصوص اطلاع‌رسانی لازم درباره موضوعات مربوط به گردشگری دانشجویان.

فصل دوم؛ ارکان و تشکیلات

ماده 4– ارکان:  1- شورای مرکزی 2- رئیس مرکز 3-شعب مرکز

ماده 5– ترکیب اعضای شورای مرکزی:

1- رئیس جهاددانشگاهی (به عنوان رئیس شورا)

2- معاون فرهنگی (به عنوان نایب رئیس شورا)

3- رئیس مرکز (به عنوان دبیر شورا)

4- چهار نفر از صاحبنظران فرهنگی و امور گردشگری به پیشنهاد معاون فرهنگی و تأیید رئیس جهاددانشگاهی.

تبصره 1: احکام اعضای شورای مرکزی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال صادر می‌شود. انتخاب مجدد آنان در دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره 2: جلسات شورا با حضور رئیس یا نایب رئیس و حداقل  اعضا رسمیت می‌یابد.

تبصره 3: جلسات شورای مرکزی حداقل ماهی یک بار تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی حاضران در جلسه قطعیت می‌یابد.

ماده 6– وظایف شورای مرکزی:

1-بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به هیئت امنا

2- بررسی و تصویب برنامه عملکرد سالانه مرکز و ارائه آن به هیئت امنای جهاددانشگاهی

3- تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های موردنیاز مرکز در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

4- تصویب برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته علمی- تخصصی در امر گردشگری

5- نظارت بر عملکرد اجرایی و اداری مرکز

6- صدور مجوز تأسیس شعب مرکز و تعیین محدوده فعالیت هر شعبه

7- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز که از سوی رییس مرکز پیشنهاد می‌شود در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

8- بررسی و تصویب عملیات و ترازنامه سالانه ملی مرکز و ارائه آن به هیئت امنا

9- بررسی نمودار تشکیلاتی پیشنهاد شده و تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه مرکز و ارائه آن به هیئت امنا

ماده 7– رئیس مرکز: رئیس مرکز به پیشنهاد معاون فرهنگی، تصویب هیئت امنا و حکم رئیس جهاددانشگاهی به مدت سه سال منصوب می‌شود. تمدید مسئولیت رئیس مرکز برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره: تصمیم‌گیری در مورد قبول تقاضای استعفای رئیس مرکز و یا عزل مشارالیه با رئیس جهاددانشگاهی است.

ماده 8– وظایف رئیس مرکز

1- اجرای مصوبات شورای مرکزی که در چارچوب اهداف و وظایف مرکز تدوین و تصویب شده است.

2-پیشنهاد نمودار تشکیلات تفصیلی و پست‌های سازمانی مرکز براساس “تشکیلات” مصوب هیأت امنا، به شورای مرکزی جهت تصویب.

3- استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقا و اعطای پاداش و حقوق به اعضای مرکز در چارچوب آیین‌نامه‌های جهاددانشگاهی.

4- ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرکز.

5- افتتاح حساب ریالی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مطابق مقررات جهاددانشگاهی

6- مدیریت کلیه امور اجرایی و اداری مرکز

7- امضای کلیه مکاتبات اداری و اسناد مالی تعهدآور مرکز مطابق مقررات جهاددانشگاهی

8- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به شورای مرکزی

9- تهیه گزارش عملکرد سالانه مرکز و ارائه به شورای مرکزی

10- ارائه گزارش تراز سالانه در پایان سال مالی به شورای مرکزی

11- دعوت از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه

12- تهیه و تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز و ارائه آن به شورای مرکزی

ماده 9– محل فعالیت: محل اصلی فعالیت مرکز تهران است.

ماده 10– مدت فعالیت: فعالیت مرکز از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده 11- شعب مرکز: مرکز می‌تواند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل شعب در واحدهای جهاددانشگاهی اقدام کند.

تبصره: مسئولیت اداره شعب در واحدهای جهاددانشگاهی با معاون فرهنگی واحد ذیربط خواهد بود.

فصل سوم؛ امور مالی

ماده 12– منابع مالی:

1- اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاددانشگاهی

2-خودیاری و کمک‌های نقدی دانشجویان

3- کمک سایر سازمان‌ها و نهادها

تبصره: فعالیت‌های مرکز مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی خواهد بود.

ماده 13- انحلال مرکز: انحلال مرکز به پیشنهاد رئیس مرکز، تأیید شورای مرکزی و تصویب هیئت امنای جهاددانشگاهی و انحلال شعب به پیشنهاد رئیس مرکز، تأیید شورای مرکزی و تصویب رئیس جهاددانشگاهی می‌باشد.

ماده 14- این اساسنامه در 3 فصل و 14 ماده و 4 تبصره، در هفتاد و پنجمین جلسه هیئت امنای جهاددانشگاهی در تاریخ 1381/10/3 به تصویب رسید و از زمان ابلاغ قابل اجراست.

در حال حاضر معاونت های فرهنگی واحد های جهاد دانشگاهی سطح کشور مجریان برگزاری برنامه های مختلف گردشگری در قالب های، مسابقه، اردو، کارگاه، دوره، همایش و ... می باشند. از جمله مهمترین برنامه های گردشگری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس که هر ساله برگزار می گردند میتوان به دوره های پاکسازی طبیعت، کرسی آزاد اندیشی آلودگی هوا، برنامه های ورزشی و تفریحی، اردوهای با قرآن در طبیعت و ... اشاره کرد که همواره با استقبال خوب دانشجویان و علاقه مند مواجهه بوده است.

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس ضمن دعوت از دانشجویان گرامی جهت حضور، شرکت و همکاری در برگزاری برنامه های مختلف، از برنامه های پیشنهادی دانشجویان استقبال می نماید.