گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

تعداد بازدید:۹۸۶

نام و نام خانوادگی: مسعود زمانی

عنوان دقیق پست: مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

تاریخ انتصاب: اردیبهشت 94

نوع عضویت عادی/هیات علمی: عضویت عادی

تلفن ثابت: 6-66565585 داخلی 104

تلفن همراه: 09120905927

نمابر: 88220298

ایمیل:farhangi.jdtm@gmail.com      

اهم فعالیت های انجام گرفته در گروه:

1-تشکیل شورای علمی گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی زیر نظر معاونت فرهنگی

2-اختصاص یک روز در هفته به جلسه بررسی روند برنامه های مربوطه

3-اجرای چندین طرح و برنامه مطالعاتی در گروه با حمایت دفتر مطالعات فرهنگی

4-در دست اجرا بودن چندین برنامه مطالعاتی کیفی و چندین برنامه در قالب نشست تخصصی و میزگرد با حمایت دفتر مطالعات

5- متمرکز بودن بر روی برنامه های متنوع مطالعاتی با سرفصل فرهنگ دانشگاهی

6-همخوانی و هماهنگی مناسب بین دفتر گروه نیازسنجی و مطالعاتی فرهنگی، مرکز آینده پژوهی فرهنگی و معاونت فرهنگی واحد

7-ارتباط گیری با سازمان ها و مراکز مختلف جهت همکاری های مطالعاتی فرهنگی

8-آسیب شناسی های مستمر از وضعیت فرهنگی در دانشگاه ها و انجام برنامه ریزی های لازم

9-برخورداری از ماهیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس و بهره برداری حداکثری از آن