مرکز مطالعات آینده پژوهی فرهنگی

تعداد بازدید:۱۶۸۱

اساسنامه مرکز آینده پژوهی فرهنگ در دانشگاه
وابسته به جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس
دبیر خانه شورای نظارت و گسترش
تشکیلات فرهنگی
جهاد دانشگاهی
مقدمه :
برای دستیابی اهداف و سیاست های جهاد دانشگاهی و به منظور افزایش کارآمدی و بهره مندی بیشتر از امکانات و
ظرفیت های فرهنگی موجود در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و کاربردی نمودن این فعالیت ها مرکز
آینده پژوهی فرهنگ دانشگاه وابسته به جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس درچار چوب ضوابط و مقررات کشور ،
اساسنامه جهاد دانشگاهی و دستور العمل نحوه تشکیل مراکز فرهنگی تشکیل می گردد.
ماده 1 اهداف و موضوع فعالیت های مرکز : -
الف ( اهداف:
1( مطالعه، آموزش، پژوهش، تبیین، مشاوره و ساماندهی موضوعات مرتبط با آینده پژوهی فرهنگ در دانشگاه به
منظور تعمیق وگسترش فرهنگ آینده پژوهی و مستندسازی علمی آن.
2( طراحی شیوه های تبلیغ و ترویج ، آموزش و پژوهش آینده پژوهی فرهنگ در دانشگاه در چارچوب سیاست های
کلی جهاد دانشگاهی.
3(گسترش ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کارآمد درحوزه آینده پژوهی فرهنگ در دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی.
4( پشتیبانی علمی و پژوهشی در حوزه آینده پژوهی فرهنگ در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.
5( گسترش کرسی های نظریه پردازی در ساحت آینده پژوهی فرهنگی و پشتیبانی از آنها.
ب( وظایف وموضوعات:
1( انجام طرح های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه ای در حوزه آینده پژوهی فرهنگ در دانشگاه و رشته های مربوطه
.
2( انجام خدمات مشاوره علمی و فنی و تاسیس شرکت های دانش بنیان در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی موردنظر.
3( برگزاری همایش ها، نشست های علمی، کنفرانس ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی.
4( ارائه پیشنهاد و اقدام مناسب در جهت استفاده از نتایج تحقیقات به عمل آمده.
5( فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های تحقیقاتی مربوطه.
6( همکاری با نخبگان و موسسات عملی و پژوهشی ملّی، منطقه ای و بین المللی.
7( نیازسنجی تحقیقاتی مرتبط با حوزه آینده پژوهی فرهنگ در دانشگاه.
8( ایجاد بانک اطلاعات و استفاده از ظرفیت های ارتباطی مناسب در موضوعات آینده پژوهی، آینده پژوهی فرهنگ در
دانشگاه.
9( ارائه خدمات مشاوره ای علمی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی در موضوع آینده پژوهی، آینده پژوهی فرهنگ در
دانشگاه.
11 (تولید محتوا و نشر یافته های علمی و مطالعاتی مرکز.
ماده 2 محل استقرار مرکز : -
محل استقرار مرکز در شهر تهران به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، جهاد دانشگاهی
می باشد .
ماده 3 تشکیلات مرکز: -
مرکز از نظر تشکیلاتی و مقررات مالی و اداری و استخدامی زیر نظر واحد دانشگاه تربیت مدرس اداره می گردد و تابع
مقررات جهاد دانشگاهی خواهد بود .
ماده 4 ارکان مرکز: -
-1 مجمع عمومی
-2 شورای علمی
-3 هیات مدیره
-4 مدیر مرکز
ماده 5 مجمع عمومی: -
1 رئیس واحد/پژوهشکده به عنوان جانشین مجمع عمومی به ایفای وظایف می پردازد. -
ماده 6 وظایف و اختیارات مجمع عمومی: -
1 انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هیأت مدیره. -
2 تایید کلیه آیین نامه های مرکز اعم از مالی، اداری، تشکیلاتی و غیره در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهی که -
توسط هیأت مدیره تصویب می شود.
3 نظارت عالیه بر انطبق فعالیت های مرکز با مفاد اساسنامه مرکز و مقررات جاری جهاد دانشگاهی. -
4 اتخاذ تصمیم در مورد هرنوع اندوخته به پیشنهاد هیأت مدیره. -
ماده 7 ترکیب شورای علمی مرکز: -
-1 رییس شورای علمی ،) به انتخاب اعضای شورا (
-2 قایم مقام و دبیر شورای علمی )معاونت فرهنگی واحد (
-3 اعضای شورای علمی ) حداقل هفت نفر که توسط رییس واحد به مدت دو سال انتخاب می گردند(
ماده 8 وظایف شورای علمی: -
1 نظارت بر حسن عملکرد مرکز آینده پژوهی فرهنگی و ارسال گزارشات سالانه به مجمع عمومی. -
2 تهیه و تنظیم آیین نامه ، دستور العمل و روش های اجرایی برنامه های مرکز و ارسال آن به مجمع عمومی. -
3 بررسی و تایید کلیه گزارشات فراهم آمده توسط مدیر مرکز و ارائه آن به مجمع عمومی. -
4 بررسی و تایید کلیه عناوین و موضوعات مربوط به طرح های مطالعاتی، نشست و کارگاه های تخصصی. -
5 نظارت بر حسن اجرای تمامی برنامه های مرکز در قالب طرح های مطالعاتی، نشست و کارگاه های تخصصی. -
6 بررسی و تایید برنامه های توسعه ای علمی، پژوهشی و آموزش -
ماده 9 ترکیب هیأت مدیره مرکز: -
1 معاون فرهنگی به عنوان رئیس هیأت مدیره. -
2 مدیر مرکز به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. -
3 یک تا سه نفر متخصص و کارشناس به پیشنهاد معاون فرهنگی و تأیید رئیس واحد/پژوهشکده. -
تبصره 1: جلسات هیأت مدیره هرماه حداقل یکبار تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثزیت اعضا معتبر است.
تبصره 2: اعضای هیأت مدیره توسط رئیس واحد/پژوهشکده به مدت دو سال منصوب میشوند، مگر اینکه در موقع
انتصاب مدت کمتری تعیین گردد و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
ماده 11 وظایف هیأت مدیره: -
1 تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل ها و روش های اجرایی. -
2 نظارت بر حسن عملکرد مدیر مرکز. -
3 بررسی و تایید برنامه توسعه مرکز از نظر نیروی انسانی، فضا و تجهیزات. -
4 بررسی و تایید کلیه گزارشا شورای علمی مرکز که توسط مدیر این شورا ارائه می گردد. -
ماده 11 وظایف و اختیارات مدیر مرکز: -
1 اجرای مصوبات هیأت مدیره در چارچوب اهداف و وظایف مرکز تدوین و تصویب شده است. -
2 ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت های مرکز. -
3 پیگیری عقد قراردادها و توافقنامه ها در چارچوب مصوبات مرکز. -
4 پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه جهت بررسی و تصویب در هیأت مدیره. -
5 انجام مکاتبات مرکز در چارچوب آیین نامه مکاتبات جهاد دانشگاهی. -
6 تهیه گزارش عملکرد سالانه مرکز و ارائه گزارش به هیأت مدیره. -
7 دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه. -
8 دعوت از اعضای شورای علمی برای تشکیل جلسه و انجام هرگونه اطلاع رسانی در خصوص تغییر زمان -
برگزاری جلسات.
9 تهیه و تنظیم پیش نویس آیین نامه ها و دستور العمل های مرکز و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب. -
ماده 12 منابع مالی مرکز: -
1 استفاده از کمک های جهاد دانشگاهی -
2 درآمد حصل از فروش محصولات ، تولیدات و خدمات فرهنگی. -
3 هدایا و کمک های مردمی. -
4 کمک سایر سازمان ها و نهاد ها. -
5 بهره گیری از تسهیلات بانکی. -
ماده 13 ادامه فعالیت مرکز: -
انحلال مرکز به پیشنهاد هیأت مدیره، تایید مجمع عمومی و تصویب شورای نظارت و گسترش تشکیلات فرهنگی
امکان پذیر است.
ماده 14 واگذاری مرکز: -
هیچکدام از واحد ها و پژهشکده ها حق واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت مراکز فرهنگی به اشخاص حقیقی و
حقوقی را ندارند.