تاپ خبر

تبدیل موافقت اصولی به قطعی مرکز پژوهشی فرآوری مواد معدنی
تبدیل موافقت اصولی به قطعی مرکز پژوهشی فرآوری مواد معدنی

تبدیل موافقت اصولی به قطعی مرکز پژوهشی فرآوری مواد معدنی

با اعلام شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات فناوری با تبدیل موافقت اصولی به قطعی مرکزپژوهشی فرآوری مواد معدنی موافقت گردید.

ادامه مطلب